Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Mapa serwisu

Date aktualizacji: 12.02.2007 r.
Redakcja: Departament Obsługi Klientów

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Mapa serwisu

Aktualności

Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu

Obowiązujący wiek emerytalny

Archiwum stawek i świadczeń

Kalendarium ZUS

Stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie planowanej akcji protestacyjnej lekarzy polegającej, między innymi na zaprzestaniu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS ZLA

Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-2015

Blog Rzecznika ZUS

Multimedia

Wywiady

Prewencja i rehabilitacja

Waloryzacja składki i kapitału początkowego

Tydzień Przedsiębiorcy

Niania z wynagrodzeniem nie przekraczającym minimalnego wynagrodzenia za pracę, która nie chce by płacić za nią ubezpieczenie chorobowe

NIANIE, KROK PO KROKU - poradniki dla rodziców

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Seminarium techniczne ISSA w ZUS (24-25 maja 2012)

Multimedia i czasopisma

Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń

O ZUS

Prognozy, plany, sprawozdania, bilanse

Historia ZUS

Organy ZUS

Struktura ZUS

Organizacje związkowe działające w ZUS

Współpraca międzynarodowa ZUS

Finanse

Akty prawne

Prenumerata czasopism ZUS

Strategia ZUS na lata 2010-2012

Prezentacje

Materiały do pobrania

Między przymusem a swobodą - XXVI konferencja PSUS

Patronaty ZUS

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Warsztaty - Zarządzanie przez cele w administracji publicznej

LATARNICY

Aktywa z OFE

Aktywa z OFE

Dokumentacja przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS

Projekty UE

Projekty UE

Projekty UE

Działania prospołeczne ZUS

Strategia ZUS na lata 2016 - 2020

Odpowiedzi, wyjaśnienia

Związek Zawodowy Pracowników ZUS "NOWOCZESNY ZUS"

Nr 3/2016

Ubezpieczenia

Koordynacja w zakresie ubezpieczeń i składek

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

DNI UBEZPIECZONEGO W ZUS

OSOBY SPRAWUJĄCE OSOBISTĄ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM - NOWE TYTUŁY DO UBEZPIECZEŃ OD 1 WRZEŚNIA 2013 R.

DNI UBEZPIECZONEGO 2015 R. - ULOTKI

Ubezpiecznia Społeczne. Teoria i praktyka

Świadczenia

Emerytura

Renty

Orzekanie o niezdolności do pracy

Zasiłki

Koordynacja emerytur i rent w umowach bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym

Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

Podstawa wymiaru emerytur i rent

Kapitał początkowy

Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń pracujących emerytów i rencistów

Waloryzacja emerytur i rent

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu wysokości tych świadczeń

Świadczenia przedemerytalne

Decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Kontrola dalszego prawa do emerytury lub renty osób zamieszkałych za granicą

Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu) (PDF 273KB)

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona w ramach prewencji rentowej i wypadkowej

koordynacja świadczeń

kapitał początkowy

Projekt wymagań dla ośrodków rehabilitacyjnych

Wykaz umów o zabezpieczeniu społecznym, w których Rzeczypospolita Polska jest stroną

Transfer świadczeń kombatanckich za granicę

Informacja o niemieckich świadczeniach emerytalno-rentowych dla osób, które były zatrudnione w getcie

Waloryzacja emerytur i rent

Statystyka

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

Opracowania tematyczne

Prognozy FUS

Kwartalne informacje o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o innych świadczeniach

Miesięczne informacje o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o innych świadczeniach - 2006 r. [PDF 102KB]

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2006 r.

Archiwum

Archiwum

Archiwum

Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009-2011

Absencja chorobowa

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2008 r.

Przestrzenne zróżnicowanie orzekania o niezdolności do pracy

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I - XII 2009 r.

Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez ZUS - 2011 r. [PDF 132 KB]

Informacje z ZUS ZSWA

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2009 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [1,75MB]

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2009 roku [PDF 1,87MB]

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2009 roku [PDF 1,70MB]

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2009 r. [PDF 2,64MB]

CYKLE SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I - XII 2010 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2011 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2011 r. [PDF 3,10MB]

Struktura wysokości emerytur i rent

Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2011 roku [440KB]

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, składający informację ZUS IWA

Rok 2011 - plik do pobrania [PDF 679KB]

Archiwum

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2011 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2012 r.

System emerytalny - problemy na przyszłość

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez ZUS - 2016 r. PDF 148 KB

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy I kwartał 2013 r.

Rok 2012 - plik do pobrania [PDF 448 KB]

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale oraz w okresie I-IX 2013 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2013 r.

Informacja statystyczna o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2014 r.

Rok 2013 - plik do pobrania [PDF 672KB]

Cykle spotkań organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2016 r.

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2015 r. - [PDF 3,54 MB]

Prawo

Finansowanie reformy ubezpieczeń społecznych

Przepisy ogólne regulujące podleganie ubezpieczeniom społecznym i wysokość składki (I filar)

Otwarte i pracownicze fundusze emerytalne (II i III filar)

Zasiłki

Świadczenia emerytalne i rentowe

Przepisy prawa wspólnotowego

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

UE

ZUS w procesie integracji z Unią Europejską

Organizacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej... [PDF 619 KB]

Koordynacja w zakresie emerytur i rent

Koordynacja w zakresie pieniężnych świadczeń chorobowych

Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego

Spis Europejskich instytucji Zabezpieczenia Społecznego w ramach EESSI

Informacja dotycząca prawa do ponownego rozpatrzenia decyzji wynikającego z art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Informacja dotycząca postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1 ze zm.) mających zastosowanie do świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Informacja dotycząca zasad uwzględniania okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka na podstawie art.44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 osobom, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wyszukiwarka oddziałów wg kodów pocztowych

Poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających w innych państwach członkowskich UE w 2014 r.

KOORDYNACJA

Wydawnictwa ZUS

Inne

Dni Poradnictwa

Kontakt dla dziennikarzy

Kontakt dla dziennikarzy


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS