Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty  »  Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych ...
Menu strony:
Przejdź do: Blog Rzecznika ZUS | Multimedia | Kalendarium ZUS | Składki i świadczenia | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 23.02.2017 r.
Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym

Zaliczka na podatek dochodowy a podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego w przypadku gdy zasiłek macierzyński za część miesiąca jest wypłacany przez płatnika składek

Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie posiadania statusu bezrobotnego przez osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Przegląd emerytalny

Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Poznaj zalety subkonta w ZUS i podejmij decyzję świadomie

Jesteś w banku - wpadnij do ZUS

Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wybrane zagadnienia

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Okno transferowe 2016 r. - krok po kroku

O Programie Rodzina 500+

Podstawa wymiaru składki osób pobierających zasiłek macierzyński

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami od 1 stycznia 2016 r.

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

Nowe zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze od 2 stycznia 2016 r.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA - informacja dla płatników

Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Co nowego od 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w przepisach regulujących prawo do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego obowiązujące od 14 sierpnia 2015 r.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Podleganie ubezpieczeniom społecznym stypendystów programu Erasmus+

Informacja dla osób zainteresowanych uzyskaniem czeskiej renty rodzinnej dla dzieci uczących się lub studiujących

Informacja o niemieckich świadczeniach emerytalno-rentowych dla osób, które były zatrudnione w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w getcie (ZRBG), przy uwzględnieniu Umowy zawartej między RP a RFN o eksporcie tych świadczeń dla osób zamieszkałych w Polsce

Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.

Fundusz Pracy - informacja dla zleceniodawców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników

Nowe wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.

Informacja ZUS i KRUS w sprawie możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Członkowie rad nadzorczych - zmiany w zasadach ubezpieczeń od 1.01.2015 r.

Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 15 maja 2014 r.

Osoby kierowane na staże w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych

Ustawa abolicyjna - podstawowe informacje dla wnioskodawców

Wypłata zawieszonych emerytur w kontekście unijnej i bilateralnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zmiany w emeryturach obowiązujące od 1 lutego 2014 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Ustalanie emerytur częściowych dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. w kontekście unijnej i bilateralnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Ustawa abolicyjna - naczęściej zadawane pytania

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (PDF 144KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia - od 1 grudnia 2013 r.

Renta socjalna również dla obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Chorwacja w Unii Europejskiej a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z nowelizacją przepisów od dnia 1 stycznia 2013 r. [PDF 140 KB]

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wyjaśnienia niektórych zagadnień dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

OSOBY SPRAWUJĄCE OSOBISTĄ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM - NOWE TYTUŁY DO UBEZPIECZEŃ OD 1 WRZEŚNIA 2013 R.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń [PDF 219 KB]

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Dokumenty elektroniczne

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Kontrola płatników składek

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zmiany w zakresie zasad składania dokumentów zgłoszeniowych za ubezpieczonych i członków rodzin obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. [PDF 120 KB]

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

2012

Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Uprawnienia emerytalne dla osób walczących o wolną Polskę

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wyjaśnienia w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Informacja dotycząca nowych zasad dokumentowania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [PDF 195KB]

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Jak naliczać odsetki

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wyjaśnienia w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Jak postępować w sytuacji nienależnego opłacenia składek, czy stwierdzenia powstania nadpłaty na innym tle?

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

PESEL jedynym identyfikatorem

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2012 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Sobota traktowana na równi z dniem ustawowo wolnym od pracy a obniżenie zasiłku chorobowego i opiekuńczego o 25%

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

2011

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady składania wniosków o wydanie pisemnych interpretacji

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wyjaśnienia dotyczące zasad ustalania prawa do zasiłków przysługujących pracownikom naukowym PAN w okresie przejściowym (PDF 169KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Informacja w sprawie warunków, które powinny spełniać zaświadczenia lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, aby stanowiły podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2011 r. dla ojca przysposabiającego dziecko

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

2010

Informacja dotycząca zwrotu składek z OFE do ZUS

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach (PDF 183KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

"Jedno okienko" dla przedsiębiorców

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) - obowiązuje od 1 lipca 2009 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Okresowa emerytura kapitałowa

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Ustalanie od dnia 1 marca 2009 r. prawa do okresowej emerytury kapitałowej

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Ponowne ustalanie wysokości świadczeń od podstawy wymiaru przeliczonej po dniu 28 lutego 2009 r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Od 1.01.2009 r. - zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego (PDF 50,3KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Rekompensata dla osób, które nie mają możliwości przejścia na emeryturę pomostową

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia (PDF 52KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Od 01 marca 2009 r. - zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność i jednocześnie wykonujących pracę nakładczą

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wynagrodzenie minimalne zamiast zerowego (PDF 104KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia (PDF 96KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Emerytury pomostowe (PDF 95KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem (PDF 142KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Matki - zaległe składki

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu) (PDF 273KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady obliczania odsetek od wyrównań zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zmiany w rozliczaniu składek

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.) (PDF 345KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Uprawnienia do emerytury bez względu na wiek, określone w art. 88 Karty Nauczyciela oraz zasady naliczania jej wysokości

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Informacja dotycząca przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (PDF 95KB)

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Jakie działania należy podjąć w sytuacji stwierdzenia niedopłaty składek, bądź opóźnionej realizacji zapłaty?

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Emerytura dla nauczycieli

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Przydzielanie otwartego funduszu emerytalnego w drodze losowania

[Data aktualizacji: 23.02.2017 r.]

Archiwum

Do góry
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS