Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Składki i świadczenia
Menu strony:
Przejdź do: Zasiłki | Emerytury i Renty | Odsetki | Minimalne i przeciętne wynagrodzenie | Rachunki bankowe dla składek | Archiwum stawek i świadczeń | Waloryzacja składki i kapitału początkowego | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych | Wysokość wskaźnika kwartalnej i rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie | Minimalna podstawa (60%) wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (Plik PDF, 94kB) | Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r. | Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-2015 | Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników od 1999 r. | Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r. | Wysokość kwoty bazowej od 1999 r.

Date aktualizacji: 27.01.2017 r.
Redakcja: Gabinet Prezesa, Departament Ubezpieczeń i Składek

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Składki i świadczenia

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za miesiące styczeń - grudzień 2017 r.

Rodzaj składki kontoZ dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

812,61 zł

 749,94 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł297,28 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
62,67 zł 62,67 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - informacje na stronie NFZ.

Minimalna podstawa (60%) wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (Plik PDF, 94kB)

Wyjaśnienia

Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r. wynosi:

 • ubezpieczenie emerytalne
19,52% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenia rentowe
 
- od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r.
13,00% podstawy wymiaru
- od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r.
10,00% podstawy wymiaru
- od 1 stycznia 2008 r.
6,00% podstawy wymiaru
   - od 1 lutego 2012 r.8,00% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie chorobowe
2,45% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe:
 
- od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r.
1,62% podstawy wymiaru
- od 1.01.2003 r. do 31.03.2006 r.
od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru
- od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r.
od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru
- od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r.
od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru
- od 1.04.2009 r. do 31.03.2012 r.
od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru
   - od 1.04.2012 r. do 31.03.2015 r. od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru
   - od 1.04.2015 r. do 31.03.2017 r. od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2017 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.).

Za styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 117,12 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 48,00 zł
(tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
 • 14,70 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
 •  10,80 zł

(tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe
- przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą
działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
nie więcej niż 9 osób

 • ubezpieczenie zdrowotne -  patrz niżej

II.  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.: 

oraz

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2017 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Za styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 499,28 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 204,62 zł
(tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
 • 62,67 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
 •  46,04 zł
(tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe
- przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą
działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
nie więcej niż 9 osób
 • ubezpieczenie zdrowotne   

  W 2017 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż: 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

 • Fundusz Pracy

Składka na Fundusz Pracy w 2017 r. nie może być niższa niż:

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt. I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 657,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe". Poradnik w formie papierowej dostępny jest w Oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu wysokości składki.


Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. - 121 650 zł.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. - 127 890 zł.


Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS