Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  O ZUS
Menu strony:
Przejdź do: Strategia ZUS na lata 2016 - 2020 | Strategia rozwoju ZUS na lata 2013 - 2015 | Strategia ZUS na lata 2010-2012 | Patronaty ZUS | Warsztaty - Zarządzanie przez cele w administracji publicznej | Projekty UE | Historia ZUS | Akty prawne | Prognozy, plany, sprawozdania, bilanse | Prenumerata czasopism ZUS | Między przymusem a swobodą - XXVI konferencja PSUS | Finanse | Aktywa z OFE | Prognozy FUS | Informacja o przekazywaniu składek do OFE | Informacja o przekazywaniu składek do NFZ | Rachunki IKE [PDF] | Organy ZUS | Prezes Zakładu | Zarząd Zakładu | Rada Nadzorcza ZUS | Struktura ZUS | Centrala Zakładu | Oddziały, inspektoraty, biura terenowe | Współpraca międzynarodowa ZUS | Kalendarium wydarzeń | Współpraca ZUS z organizacjami o charakterze międzynarodowym i z zagranicznymi instytucjami zabezpieczenia społecznego | Umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym | Nowe rozwiązania w systemach ubezpieczenia społecznego za granicą | Organizacje związkowe działające w ZUS | Związek Zawodowy Pracowników ZUS | NSZZ "Solidarność" w ZUS | Ogólnopolski Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "KADRA ZUS" | NSZZ "Solidarność'80" w ZUS | Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS | Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | Związek Zawodowy Pracowników ZUS "NOWOCZESNY ZUS"

Date aktualizacji: 8.02.2017 r.
Redakcja: Gabinet Prezesa

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Instytucja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Doświadczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej ZUS zbiera już od ponad 80-ciu lat. Powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.

Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie prowadzi jednak własnej polityki finansowej i nie może samodzielnie ustalać np. wysokości składek lub świadczeń - politykę w tym obszarze kształtuje Parlament w drodze ustaleń ustawowych.

Zadania ZUS określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Należą do nich m.in.:

a) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

- stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,

- wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,

- prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,

- orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

b) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;

c) realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;

d) wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty;

e) dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego;

f) opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych;

g) kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;

h) kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi;

i) wydawanie Biuletynu Informacyjnego;

j) popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje, np. gromadzi dane osobowe płatników składek dla Narodowego Funduszu Zdrowia lub identyfikuje składki przesyłane na indywidualne konta w otwartych funduszach emerytalnych.

Realizacja zadań ZUS w obecnym kształcie systemu ubezpieczeń społecznych nie byłaby możliwa bez nowoczesnego wsparcia informatycznego. Od 1999 r. Zakład rozwija swój Kompleksowy System Informatyczny (KSI), który jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie rozwiązań technologicznych zarówno pod względem ilości przetwarzanych i gromadzonych danych, jak i liczby bezpośrednich użytkowników. Każdego miesiąca KSI dokonuje ponad 100 mln operacji księgowych, a w jego bazie danych przechowywanych jest ponad 60 Terabajtów danych. W 2005 r. KSI zdobył główną nagrodę w konkursie eEurope Awards for eGovernment organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Zakład jest również pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej (Paltforma Usług Elektronicznych ZUS).

Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia ponad 46 tys. pracowników, rozmieszczonych w 43 oddziałach, 210 inspektoratach i 70 biurach terenowych w miastach w całym kraju.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS