Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Zabezpieczenie społeczne w Unii ...
Menu strony:
Przejdź do: Wyszukiwarka oddziałów wg kodów pocztowych | Spis Europejskich instytucji Zabezpieczenia Społecznego w ramach EESSI | ZUS w procesie integracji z Unią Europejską | KOORDYNACJA | Koordynacja w zakresie ubezpieczeń i składek | Koordynacja w zakresie emerytur i rent | Koordynacja w zakresie pieniężnych świadczeń chorobowych | Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego | Informacja dotycząca prawa do ponownego rozpatrzenia decyzji wynikającego z art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | Informacja dotycząca postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1 ze zm.) mających zastosowanie do świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych | Informacja dotycząca zasad uwzględniania okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka na podstawie art.44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 osobom, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Date aktualizacji: 26.02.2016 r.
Redakcja: Departament Współpracy Międzynarodowej, Departament Rent Zagranicznych, Departament Orzecznictwa Lekarskiego, Departament Realizacji Dochodów, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Departament Ubezpieczeń i Składek

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej

UWAGA!
Z dniem 1 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ). Uchyliło ono przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. WE L 149 z 05.07.1971 r. ze zm.) z wyjątkiem przypadków określonych w art. 87 ust. 8 oraz w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Do 31 marca 2012 r. przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które wykazały okresy ubezpieczenia/zatrudnienia przebyte w Polsce i Szwajcarii zastosowanie miały rozporządzenia nr 1408/71 i nr 574/72.

Począwszy od 1 kwietnia 2012 r., przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które wykazały okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i Szwajcarii, zastosowanie mają rozporządzenia nr 883/2004 i nr 987/2009, w związku z wejściem w życie Decyzji Nr 1 Wspólnego Komitetu (utworzonego na gruncie stosunków UE-Szwajcaria), która rozszerzyła z dniem 1 kwietnia 2012 r. zakres zastosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009 na stosunki pomiędzy Szwajcarią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym Rzecząpospolitą Polską.

Informacje o przepisach Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego znajdą Państwo również na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=pl w broszurze pt.; "Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej", 2010 rok. Broszura ta dostępna jest w formacie pdf.

W celu uzyskania informacji w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej, uruchomiona została elektroniczna usługa umożliwiającą klientom ZUS składanie zapytań dotyczących tego obszaru pod linkiem: e-inspektorat.zus.pl

Usługa umożliwia składanie przez klientów zapytań i uzyskanie odpowiedzi z ZUS dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej na podstawie umów międzynarodowych i zabezpieczeniu społecznym. Przed zadaniem pytania do należy dokonać rejestracji w systemie, podając imię, nazwisko, adres i inne dane kontaktowe.

Przy pomocy powyższego systemu zapytań możliwe jest również kontaktowanie się z jednostką realizującą umowy międzynarodowe ZUS w sprawach toczących się w tej jednostce (należy podać numer sprawy, nr świadczenia lub inne informacje umożliwiające identyfikację sprawy).

Do góry

Spis Europejskich instytucji Zabezpieczenia Społecznego w ramach EESSI

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniony został zainteresowanym osobom i instytucjom Spis europejskich instytucji zabezpieczenia społecznego w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji (EESSI).

 Na ten spis składa się lista instytucji krajowych, w szczególności, z zakresu:

Serwis jest ogólnodostępną bazą instytucji, funkcjonującą w oparciu o przepisy unijnych rozporządzeń nr 883/2004 oraz nr 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  Spis zamieszczony na stronie Komisji stanowi prawne źródło informacji na temat instytucji zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich UE, EOG, Szwajcarii oraz funkcji pełnionych przez te instytucje na podstawie przepisów unijnych o koordynacji.

Przy pomocy Spisu można znaleźć odpowiednią instytucję właściwą, instytucję miejsca zamieszkania lub pobytu, kompetentną do załatwienia sprawy na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W zakresie działalności ZUS dotyczy to, w szczególności, realizowanych na gruncie rozporządzeń UE spraw związanych z ustalaniem ustawodawstwa właściwego, przyznawaniem świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pogrzebowych, jak również ustalaniem emerytur i rent dla osób migrujących w obrębie UE. 

 W celu znalezienia danej instytucji zabezpieczenia społecznego w Europie, należy przeglądać i przeszukiwać dostępny spis z zastosowaniem przeglądania, wyszukiwania zaawansowanego lub wyszukiwania dowolnego tekstu.

Przeglądanie umożliwia przeszukiwanie bazy danych według kryterium kraju. Wybierając określony kraj, który jest przedmiotem zainteresowania, uzyskuje się dostęp do pełnej listy instytucji zabezpieczenia społecznego tego kraju.

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeszukiwanie bazy danych, przy użyciu jednej lub kilku określonych opcji kryteriów. Wybranie tej opcji umożliwia zawężenie listy wyników.

Wyszukiwanie dowolnego tekstu umożliwia przeszukiwanie bazy danych, poprzez dodanie własnych słów kluczowych do kraju, który jest przedmiotem zainteresowania. Wybranie tej opcji powoduje, że lista wyników zostanie skrócona.

Baza instytucji dotyczy systemów powszechnych oraz specjalnych. Osoba korzystająca z serwisu, może odszukać instytucję właściwą polską (w tym jednostkę ZUS) lub zagraniczną, do której należy złożyć wniosek lub uzyskać żądane informacje na gruncie realizacji unijnych rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Serwis dostępny jest w polskiej wersji językowej oraz w językach innych państw członkowskich.

Spis europejskich instytucji zabezpieczenia społecznego dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod podanym niżej linkiem: http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=pl&cid=18115.

Do góry

ZUS w procesie integracji z Unią Europejską

Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej [PDF 2,71MB]

Organizacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej... [PDF 619 KB]

Do góry

Koordynacja w zakresie ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej

Pojęcie "obrotu" w rozumieniu Decyzji nr 181 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego z 13 grudnia 2000 r. na tle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Opłacanie i rozliczanie składek przez podmioty zagraniczne z państw członkowskich Unii

Do góry

Koordynacja w zakresie emerytur i rent

Wejście w życie od 1 maja 2010 r. nowych rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - w zakresie emerytur i rent przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emerytury i renty podlegające koordynacji wspólnotowej na podstawie rozporządzenia 1408/71

PODSTAWA WYMIARU EMERYTUR I RENT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH POLSKIE I ZAGRANICZNE OKRESY UBEZPIECZENIA

Wydawnictwa ZUS

Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów prawnych Unii Europejskiej

Emerytury z ZUS podlegające koordynacji wspólnotowej

Renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS podlegające koordynacji wspólnotowej

Renty rodzinne z ZUS podlegające koordynacji wspólnotowej

Do góry

Koordynacja w zakresie pieniężnych świadczeń chorobowych

Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - od 1 maja 2010 r. (na podstawie rozporządzeń WE nr 883/2004 i nr 987/2009)

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r. (na podstawie rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72)

Do góry

Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego

Postępowanie orzeczniczo-lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w sprawach podlegających koordynacji wspólnotowej

Do góry
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS