Cykl warsztatów
Zarządzanie przez cele w administracji publicznej - dobre praktyki
WARSZTATY 2012/2013

Informacje ogólne

Celem cyklu warsztatów Zarządzanie przez cele w administracji publicznej – dobre praktyki jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z budowaniem sprawnej administracji w duchu New Public Management (NPM). Filozofia NPM bazuje na przeświadczeniu, że administracja publiczna musi w coraz większym stopniu stosować wzorce funkcjonowania organizacji biznesowej - z jednym zastrzeżeniem, że kryterium maksymalizacji zysku zastępuje kryterium minimalizacji kosztowej przy określonym poziomie realizacji wyznaczonych celów.

Istniejące w Polsce rozwiązania prawne od kilku już lat promują w administracji publicznej orientacje na cele. W pierwszej kolejności należy wymienić tutaj budżet zadaniowy, którego idea ma wiązać ze sobą stopień realizacji zadań z poziomem nakładów finansowych. Wzmocnieniem tego kierunku myślenia jest postulat wprowadzenia kontroli zarządczej, której intencją jest budowanie w administracji systemów zarządzania ukierunkowanych na realizację celów i zadań przy nałożonych kryteriach legalności, efektywności, oszczędności i terminowości. Działania te mają stanowić element równoważący dominującą w administracji kulturę zgodności, która bez zrównoważenia kulturą efektywności (orientacji na cele) może prowadzić do nieskutecznego działania administracji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki od wielu lat wdrażają model zarządzania przez cele, który znajduje swoje odzwierciedlenie w nowoczesnych rozwiązaniach z dziedziny zarządzania takich jak:

 • zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) do opisu celów do realizacji jednostki,
 • rozwinięty system pomiaru i owskaźnikowania działalności,
 • wykorzystanie idei benchmarkingu w budowie kultury efektywności.

Mając przekonanie o konieczności budowania efektywnej administracji, chcemy aby cykl warsztatów, których wstępne tematy prezentujemy w załączeniu, pozwolił na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń między jednostkami administracji publicznej. Warsztaty będą naprzemiennie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Projekt jest realizowany we współpracy z ośrodkiem analitycznym ThinkTank.

 1. Zarządzanie przez cele w organizacji publicznej
 2. Spektrum działań dotyczących zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych ukierunkowanych na realizację celów jest bardzo szeroki. Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy to kontrola zarządcza.

 3. Dojrzałość procesowa organizacji publicznej
 4. Zarządzanie procesowe zyskuje coraz więcej zwolenników w administracji publicznej, przy czym wciąż niewiele jednostek może pochwalić się jego pełnym wdrożeniem. Poziom dojrzałości procesowej organizacji ocenia się na podstawie zaawansowania stosowanych metod i technik zarządzania procesami w skali całej organizacji. W trakcie seminarium zostaną przedstawione podejścia do pomiaru dojrzałości procesowej oraz doświadczenia i osiągnięcia w zakresie dojrzałości procesowej jednostek publicznych.

 5. Wykorzystanie badań satysfakcji klientów w zarządzaniu jakością usług publicznych
 6. Urzędy coraz częściej widzą potrzebę przeprowadzania badań satysfakcji swoich klientów. Istotne jest, aby wyniki badań wykorzystywane były nie tylko do komunikowania poziomu aktualnego zadowolenia klientów, ale zostały na stałe wprzężone w mechanizmy zarządzania jakością i efektywnością usług. Dobrą praktyką jest zdefiniowanie w pierwszym etapie standardów, do których będą odnoszone osiągane w praktyce wyniki.

 7. Zarządzanie IT w administracji publicznej
 8. Wraz ze zwiększeniem liczby e-usług oraz rozwojem systemów informatycznych w administracji publicznej, coraz większą uwagę zwraca zagadnienie zarządzania IT zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami dotyczącymi m.in. sposobu i jakości świadczenia usług informatycznych, ich utrzymania i eksploatacji. W trakcie seminarium zostaną przedstawione tendencje w tym zakresie, a także doświadczenia i praktyki stosowane w jednostkach publicznych.

 9. Doświadczenia w zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
 10. Zarządzanie ryzykiem to kwestia kluczowa dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Jest jednym z najistotniejszych systemów zarządzania, ponieważ stanowi podstawę wiarygodności w realizacji misji publicznej. Niemniej jednak system wspiera też wzmacnianie innych wartości takich jak rzetelność, lojalność, zaufanie, reputacja itp. Jest ciągłym, systematycznym i zdyscyplinowanym podejściem do zarządzania organizacją, umożliwiającym maksymalizację szans i minimalizacje zagrożeń. Dzięki docelowemu podejściu system zarządzania ryzykiem stanie się narzędziem służącym również optymalizacji procesów, będzie rozwiązaniem kreatywnym, wybiegającym w przyszłość, zaprojektowany tak, aby identyfikować i zarządzać potencjalnymi zdarzeniami negatywnymi, które mogą mieć wpływ na osiąganie celów organizacji.

 11. Budowa i wykorzystanie kompetencji analitycznych w administracji publicznej
 12. Znaczenie posiadania odpowiednich kompetencji analitycznych wśród kadry jednostek publicznych w procesie opracowywania polityk i strategii, a następnie w trakcie ich realizacji i oceny wyników jest coraz bardziej doceniane. Podobnie wiedza i umiejętności analityczne powinny być wykorzystywane w bieżącym zarządzaniu organizacją publiczną. Tendencję tę może znacząco wspomóc integracja posiadanych przez administrację publiczną bogatych zasobów wiedzy, danych itp.

 13. Systemy motywacyjne w administracji
 14. Potrzeba modernizacji administracji publicznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jest zagadnieniem często podnoszonym zarówno na różnego rodzaju forach poświęconych zarządzaniu w sferze publicznej, jak też przedmiotem wielu opracowań i ekspertyz. Bolączką jednostek administracji publicznej jest zazwyczaj brak spójnego systemu motywacyjnego, którego elementami byłyby m.in. wartościowanie stanowisk, ocena pracownicza, narzędzia motywacji finansowej i pozafinansowej. Celem seminarium będzie przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w zakresie opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych w administracji, a także poszczególnych jego elementów.

PublikacjeW A R S Z T A T Y     2 0 1 2  /  2 0 1 3